(1)
Arziev, Z.; Kairbekov, Z.; Yemelyanova, V.; Shakiyev, E.; Myltykbaeva, Z.; Shakiyeva, T. Coal Briquetting at the Presence of Humates As the Binding Substance. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2013, 71, 106-111.