(1)
Kairbekov, Z.; Aubakirov, E.; Tashmukhambetova, Z.; Burkhanbekov, K. Hydrocarbon Composition Products of the Catalytic Recycling Plastics Waste. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2013, 71, 65-70.