(1)
Kairbekov, Z.; Kataeva, K.; Myltykbaeva, Z.; Kairbekov, A. Enlarged Test Catalysts During the Hydrogenation of 1,4-Butynediol to 1,4-Butanediol. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2013, 71, 3-7.