(1)
Bogdanova, Y.; Dolzhikova, V.; Yushkin, A. Wetting and Adsorption Modification in the System. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2015, 79, 50-57.