(1)
Kudaivergenov, S.; Gusenov, I.; Zhappasbayev, B.; Shakhvorostov, A. Application of Polymer Flooding Technology for Enhanced Oil Recovery. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2015, 74-80.