(1)
Nurpeisova, Z.; Kasymova, D.; Mangazbaeva, R.; Shaikhutdinov, E.; Mun, G.; Khutoryanskiy, V. Effect of the Grafting Degree on the Properties of Copolymers Based on Polyacrylic Acid and Methylcellulose. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2015, 78, 42-47.