(1)
Sultanova, N.; Biysenbaev, M.; Eskalieva, B.; Burasheva, G.; Seilgazy, M.; Abilov, Z.; Mansurov, Z.; Zhusupova, G. Efficiency of Application of the New Original Structured Nanosorbents for Purification and Separation of Medicinal Substances. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2012, 65, 398-402.