(1)
Tileuberdi, E.; Ongarbayev, Y.; Behrendt, F.; Schneider, I.; Imanbayev, Y.; Tuleutayev, B.; Doszhanov, Y.; Mansurov, Z. Possibilities of Preparation Asphalt Concrete by Oil Sands of Kazakhstan. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2012, 68, 9-13.