(1)
Kazankapova, M.; Bekzhanova, A.; Efremov, S.; Nauryzbayev, M. Study of Physical Chemical Characteristics of a Shungite. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2012, 66, 149-157.