(1)
Orazov, Z.; Tulebekov, Y.; Bakhadur, A.; Uralbekov, B. Kinetic Model of Photocatalytic Oxidation of Dye (Orange II) by Superoxide Radicals. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2023, 110, 4-10.