(1)
Yerlan, G.; Tyussyupova, B.; Tazhibayeva, S.; Musabekov, K. Polymer Systems for Oral Delivery of Insulin. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2023, 108, 12-29.