(1)
Yergaliyeva, E.; Bazhykova, K.; Abeuova, S.; Vazhev, V.; Langer, P. In Silico Drug-Likeness, Biological Activity and Toxicity Prediction of New 3,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-Pyran-4-One Derivatives. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2022, 107, 14-20.