(1)
Umerzakova, M.; Sarieva, R.; Yespenbetov, A.; Kainarbayeva, Z. Composition Based on Alicyclic Copolymide and Polyethylene Terephthalate. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2022, 104, 12-21.