(1)
Tatykhanova, G.; Aseyev, V.; Vamvakaki, M.; Khutoryanskiy, V.; Kudaibergenov, S. Ophthalmic Drug Delivery System Based on the Complex of Gellan and Ofloxacin. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2022, 105, 4-12.