(1)
Nadirova, Z.; Ivakhnenko, O.; Zhantasov, M.; Bimbetova, G.; Nadirov, K. Ultrasound-Assisted Dewatering of Crude Oil from Kumkol Oilfield. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2021, 101, 4-10.