(1)
Igimbayeva, D.; Nazhipkyzy, M.; Dabynov, B.; Aliyev, E.; Stahov, O.; Mashan, T.; Mansurov, Z. Preparation of Acrylonitrile Butadiene Styrene Fibers by Pulse Electrospinning. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2014, 76, 3-9.