(1)
Khutoryanskiy, V. Exploring New Avenues in Physical Chemistry of Hydrophilic Polymers: To the 70th Anniversary of Professor Sarkyt Elekenovich Kudaibergenov. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2021, 100, 50-58.