(1)
Kurmangazhy, G.; Tazhibayeva, S.; Musabekov, K.; Sydykbayeva, S.; Zhakipbaev, B. Magnetite-Gaize Composite Stabilized With Polyacrylic Acid. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2020, 12-17.