(1)
Orazov, Z.; Bolatov, A.; Kononova, N.; Shevchenko, V.; Kokh, K.; Uralbekov, B.; Kuznetsov, A.; Kokh, A. Obtaining of Luminescent Material Based on NaBaY(BO3)2 Doped With Terbium and Europium Ions. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2020, 97, 10-15.