(1)
Shatabayeva, E.; Mun, G.; Shaikhutdinov, Y.; Khutoryanskiy, V. Gelatin: Sources, Preparation and Application in Food and Biomedicine. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2020, 28-46.