(1)
–źbilovaG.; Makhayeva, D.; Irmukhametova, G.; Khutoryanskiy, V. Chitosan Based Hydrogels and Their Use in Medicine. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2020, 97, 16-28.