(1)
Nurpeissova, Z.; Mangazbayeva, R.; Shaikhutdinov, E.; Khutoriyanskiy, V. Preparation of Graft Copolymers With Cerium Ions (IV). Chemical Bulletin of Kazakh National University 2013, 70, 27-33.