(1)
Tattibayeva, Z.; Tursynbetov, M.; Tazhibayeva, S.; Kujawski, W.; Musabekov, K. Adsorption Modification of the Zeolite Surface With Chitosan. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2019, 20-26.