(1)
Bazhykova, K.; Langer, P.; Yergaliyeva, E.; Seylkhanov, T.; Abilov, Z. Synthesis and Identification of 3,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-Pyran-4-One. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2018, 4-9.