[1]
Suerbaev, K. and Zhaksylikova, G. 2011. Spasmolytic medicine novovalidolum. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 1 (Mar. 2011), 76-79.