[1]
Nauryzova, S., ShaihutdinovŠ•., Yeligbayeva, G., Satayev, M. and Koshkarbayeva, S. 2016. Use of radiation graft polymerization for modification of polypropylene. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 2 (Oct. 2016), 46-54. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb691.