[1]
Kudaivergenov, S., Gusenov, I., Zhappasbayev, B. and Shakhvorostov, A. 2015. Application of polymer flooding technology for enhanced oil recovery. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 4 (Dec. 2015), 74-80. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb644.