[1]
Orazov, Z., Tulebekov, Y., Bakhadur, A. and Uralbekov, B. 2023. Kinetic model of photocatalytic oxidation of dye (Orange II) by superoxide radicals. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 110, 4 (Nov. 2023), 4-10. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1345.