[1]
Yerlan, G., Tyussyupova, B., Tazhibayeva, S. and Musabekov, K. 2023. Polymer systems for oral delivery of insulin. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 108, 1 (Mar. 2023), 12-29. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1298.