[1]
Yergaliyeva, E., Bazhykova, K., Abeuova, S., Vazhev, V. and Langer, P. 2022. In silico drug-likeness, biological activity and toxicity prediction of new 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one derivatives. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 107, 4 (Dec. 2022), 14-20. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1272.