[1]
Tatykhanova, G., Aseyev, V., Vamvakaki, M., Khutoryanskiy, V. and Kudaibergenov, S. 2022. Ophthalmic drug delivery system based on the complex of gellan and ofloxacin. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 105, 2 (Jun. 2022), 4-12. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1239.