[1]
Igimbayeva, D., Nazhipkyzy, M., Dabynov, B., Aliyev, E., Stahov, O., Mashan, T. and Mansurov, Z. 2014. Preparation of acrylonitrile butadiene styrene fibers by pulse electrospinning. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 76, 4 (Dec. 2014), 3-9. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2014_43-9.