[1]
Kurmangazhy, G., Tazhibayeva, S., Musabekov, K., Sydykbayeva, S. and Zhakipbaev, B. 2020. Magnetite-gaize composite stabilized with polyacrylic acid. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 3 (Sep. 2020), 12-17. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1160.