[1]
Nurpeissova, Z., Mangazbayeva, R., Shaikhutdinov, E. and Khutoriyanskiy, V. 2013. Preparation of graft copolymers with cerium ions (IV). Chemical Bulletin of Kazakh National University. 70, 2 (May 2013), 27-33. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_227-33.