[1]
Bazhykova, K., Langer, P., Yergaliyeva, E., Seylkhanov, T. and Abilov, Z. 2018. Synthesis and identification of 3,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydro-4H-pyran-4-one. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 4 (Dec. 2018), 4-9. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1039.