[1]
Tassibekov, K., Bekishev, Z., Tokpayev, R., Kishibaev, K., Ismailova, A., Nechipurenko, S., Efremov, S. and Nauryzbayev, M. 2018. Mechanism of the thermochemical transformation of wheat grain’s processing waste during heat treatment. Chemical Bulletin of Kazakh National University. 2 (Jun. 2018), 28-35. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1007.